V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости.

I:

S: Желудок в форме #рога## (рус.яз).

I:

S: Желудок в форме #крючка## (рус.яз).

I:

S: Желудок в форме #чулка## (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен орган, покрытый брюшиной интраперитонеально### (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен орган, покрытый брюшиной #мезоперитонеально## (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен орган, покрытый брюшиной ##экстраперитонеально V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости.# (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена tenia #mesocolica## (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена lig. #triangulare## dextrum (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена lig. #coronarium## hepatis (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена lig. #falciforme## hepatis (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена lig. #teres## hepatis (лат.яз).

I V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости.:

S: Стрелочкой обозначена #диафрагмальная## поверхность печени (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена ##правая# толика печени (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена #левая## толика печени (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен #нижний## край печени (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена #хвостатая## толика печени (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена ##квадратная V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости.# толика печени (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена v. #cava inferior## (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена lig. #venosum## (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена v. ##portae# (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена a. #hepatica propria## (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен ductus #choledochus## (лат.яз).

I:

S V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости.: Стрелочкой обозначен ductus #hepaticus communis## (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен ductus ##cysticus# (лат.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен #vesica fellea## (лат.яз).

I:

S: На рисунке - ##висцеральная# поверхность печени (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена #междольковая вена## (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена #междольковая артерия## (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости. обозначен ##междольковый проток# (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен ### (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначена ##центральная вена# (рус.яз).

I:

S: Стрелочками обозначены #гепатоциты## (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначено ##дно# желчного пузыря (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначено #тело## желчного пузыря (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости. обозначена #шея## желчного пузыря (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен ductus #cysticus## (лат.яз).

I:

S: Цифрой 13 обозначена ##головка# поджелудочной железы (рус.яз).

I:

S: Цифрой 8 обозначено ##тело# поджелудочной железы (рус.яз).

I:

S: Цифрой 7 обозначен ##хвост# поджелудочной железы (рус.яз).

I:

S: Стрелочкой обозначен ductus ##pancreaticus# (лат.яз).

I:

S V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости.: Стрелочкой обозначен ductus # pancreaticus accessorius## (лат.яз).

I:

S: Орган, обозначенный цифрой 2,покрыт брюшиной #мезоперитонеально## (рус.яз).

I:

S: Орган, обозначенный цифрой 5,покрыт брюшиной ##интраперитонеально# (рус.яз)

I:

S: Орган, обозначенный цифрой 8,покрыт брюшиной ##интраперитонеально# (рус.яз)

I:

S: Орган, обозначенный цифрой 6,покрыт брюшиной ##экстраперитонеально# (рус.яз)

I:

S V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости.: Цифрой 3обозначен ##малый сальник# (рус.яз)

I:

S: Цифрой 10обозначен большой сальник### (рус.яз)

I:

S: Стрелкой обозначена lig. …

-: gastrocolicum

-: hepatoduodenale

-:hepatorenale

-:gastrolienale

I:

S: Стрелкой обозначена lig….

-: gastrocolicum

-:hepatoduodenale

-:hepatorenale

-:gastrolienale

I:

S: Стрелкой обозначена lig. …

-: gastrocolicum

-: hepatoduodenale

-:hepatogastricum

-:gastrolienale

I:

S: Стрелкой обозначена lig. …

-: gastrocolicum

-: hepatoduodenale

-:hepatorenale

-:gastrolienale

I:

S: Стрелкой обозначен recessus …

-:retrocaecalis

-: intersigmoideus

-:duodenalis superior

-:duodenalis inferior

-:ileocaecalis superior

-: ileocaecalis inferior

I:

S: Стрелкой обозначен V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости. recessus …

-: retrocaecalis

-: intersigmoideus

-:duodenalis superior

-:duodenalis inferior

-:ileocaecalis superior

-: ileocaecalis inferior

I:

S: Стрелкой обозначен recessus …

-: retrocaecalis

-: intersigmoideus

-:duodenalis superior

-:duodenalis inferior

-:ileocaecalis superior

-: ileocaecalis inferior

I:

S: Стрелкой обозначен recessus …

-: retrocaecalis

-: intersigmoideus

-:duodenalis superior

-:duodenalis inferior

-:ileocaecalis superior

-: ileocaecalis inferior

I:

S: Стрелкой обозначен recessus …

-: retrocaecalis

-: intersigmoideus

-:duodenalis superior

-:ileocaecalis superior

-: ileocaecalis inferior

I:

S: Стрелкой обозначено for. epiploicum### (лат.яз).

I:

S: Цифрой 3обозначена #bursa omentalis##.

I:

S: Стрелкой обозначено excavatio ##vesicouterina V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости.# (лат.яз).

I:

S: Стрелкой обозначено excavatio ##rectouterina# (лат.яз)

I:

S: Стрелкой обозначен …

-:sinus mesentericus dexter

-: sinus mesentericus sinister

-:canalis lateralis dexter

-: canalis lateralis sinister

I:

S: Стрелкой обозначен …

-:sinus mesentericus dexter

-: sinus mesentericus sinister

-:canalis lateralis dexter

-: canalis lateralis sinister

I:

S: Стрелкой обозначен …

-:sinus mesentericus dexter

-: sinus mesentericus sinister

-:canalis lateralis dexter

-: canalis lateralis sinister

I:

S: Стрелкой обозначен V2: Тема 4.3 Печень, поджелудочная железа, селезенка. Топография брюшины. Рентгенанатомия органов брюшной полости. …

-:sinus mesentericus dexter

-: sinus mesentericus sinister

-:canalis lateralis dexter

-: canalis lateralis sinister

I:

S: Стрелкой обозначена bursa ### (лат.яз)


v16desokratikivozniknovenie-i-evolyuciya-idei-pervonachala.html
v19sushnost-i-osobennosti-kommercheskih-organizacij.html
v2-14-finansovie-resursi-materialnie-nositeli-finansovih-otnoshenij.html